Hverdagens læringsmiljøer

Refleksion over overgange i Kildedalen/Favrholm

 

 

Mål for barnet

Hvad gør medarbejderne for at understøtte målene

Hvad gør forældrene for at understøtte målene

Hvad sikrer daglig leder for at understøtte målene

· Alle børn uanset hvilken alder de har i overgangen, skal føle sig mødt i deres børneperspektiv. Dette gælder både i hverdagens overgange og i de overgange der er ved stueskifte mv.

 

· Børnene er medskabere i overgangen og aktive deltagere i de sociale rum, læringsmiljøer og børnefællesskaber.

 

· Børnenes dannelse fremmes ved at deres medvirken i hverdagen og i overgangene er betydningsfuld, via børnefællesskaber som fx storevenner eller at man hjælper hinanden i garderoben mv. Børns indbyrdes kommunikation er vigtig.

 

· Barnet oplever at kunne overskue det næste der skal ske, hvor skal jeg placerer mig. Barnet oplever heri at det er forberedt til overgangen til det næste.

 

· Barnet bliver i stand til at bede om/få hjælp, og ved hvem skal de gå til. Heri både andre børn og de voksne. Derved understøttes barnets selvhjulpenhed, mestring, overskuelighed hvilket giver handlemuligheder.

 

· Hvad kommunikerer barnet og hvordan mødes det? Set i forhold til barnets følelsesmæssige individuelle behov.

· Medarbejderne skal altid være garanten for at der i en overgang er nærvær, ro og tryghed.

 

· Medarbejderes skal sikre en genkendelighed og en tydelighed der gør det gennemsigtigt og overskueligt for børnene.

 

· Medarbejderne skal forberede børnene til overgangene, ved en tydelig italesættelse af det næste der skal ske. Dette kan evt. bakkes op af billeder eller piktogrammer samt eventuelle overgangsmarkører.

 

· Medarbejderen skal skabe og organiserer et læringsmiljø omkring overgangene, hvor der sikres et børneperspektiv.

 

· Medarbejderen skal skabe tid, ro og plads til fordybelse og forskellige børnefællesskaber igennem opdeling i mindre grupper, hvilket skaber deltagelsesmuligheder.

 

· Medarbejderen skal være understøttende og tilgængelig, i dette skal de se børn og se med børn samt sikre god dialog og stemning.

 

· Medarbejderen skal se det individuelle barn i overgangen og hjælpe barnet hen imod, heri balancere hvornår der skal skærmes og skubbes.

· Forældrene er barnets vej ind i en overgang, forstået sådan at forældrene skal understøtte barnet i overgangen, ved at italesætte overgangen som noget positivt for barnet.

 

· Forældrene skal ved deres egen tryghed vise barnet en tryghed ind i det nye. Hvis man ikke er tryg må man opsøge trygheden og søge hjælp hos personale og leder.

 

· Forældrene skal være opsøgende og gerne besøge ”det nye”, fx den nye institution, den nye stue mv. flere gange. Det kan betyde at man går over i børnehaven og siger hej, eller at man kommer forbi vuggestuen flere gange før start og er tilstede sammen med sit barn i et børneperspektiv.

 

· Forældrene deltager i en overgangssamtale og byder aktivt ind og støtter op om de aftaler der laves på mødet.

 

· Forældrene anerkender at institutionens læringsrum er lige så vigtigt som skolens. Derfor sørger forældrene for at børnene er udhvilede og klar til en dag i dagsinstitutionen, ligeledes understøtter de at barnet kommer godt ind i institutionen samt ind ad døren om morgenen.

· Lederen viser en åben vej for personale og forældre i overgangen. Dvs.: melder tydeligt ud til personalet når der kommer nye børn og børn der skal ind i en overgangsfase. Ligesom der vil være tydelig kommunikation til forældrene omkring overgange fx stueskifte, overgange fra vuggestue til børnehave og lignende.

 

· Lederen udviser empati og omsorg, i de skift og overgange som børnene, forældrene og personalet bliver en del af og heri ligger en forståelse for at det kan være svært.

 

· Det er lederens opgave at sikre hverdagens overgange og sikre muligheden for læring hele dagen også i overgangene, ved at lede en planlægning og en struktur hvor personalet er tilstede i overgangene til at sikre den flydende læring.